Breukers, Peter


„H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome”.
In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

PETER HUBERTUS BREUKERS,

echtgenoot van wijlen Catharina Hubertina Geelen. Lid van het Kerkbestuur van de parochie van de H. Jacobus te Hunsel. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 11 Febr. 1860 en overleed zacht en kalm, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden te Hunsel 17 Maart 1940.

Hij was een dier ware dienaren des Heeren, waarin geen bedrog schuilt, een man vol geloof, oprecht en godvreezend. Daarom was hij bemind bij God en hij de menschen en zal zijn gedachtenis in et re blijven. Steeds tevreden niet Gods II. Wil mocht hij het voorrecht genieten op Palmwijdings. Zondag blijde het eeuwig leven binnen te treden, palmwuivend Jezus tegemoet. Hij was een trouw vereerder van Maria. Het rozenkransgebed was zijn meest geliefkoosde bezigheid. Ongetwijfeld zal Maria hem nu beschermend leiden naar den troon van haren Jezus. De goede H. Jozef, in wiens broeder-schap hij juist met vurig verlangen was getreden, stond hens ter zijde in het uur van sterven en zeker mag hij zijn hoop stellen op de ;nacht zijner vaderlijke voorspraak.

Dierbare kinderen liet offer is volbracht. Bij God blijf ik u liefhebben. Blijft gij bidden voor mij totdat wij elkander in den hemel weerzien.

Jezus, Maria, jozef, laat mijne ziel niet U in vrede rusten.