Janssen, Nicolaas


JEZUS + MARIA + JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

NICOLAAS JANSSEN

weduwnaar van
HELENA PHILIPS.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus

geboren te Baexem 30 Sept. 1843 en voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden te Leveroij overleden den 16 Januari 1940, in den gezegenden ouderdom van 96 jaren.

Een hooge ouderdom was het loon van zijn welbesteed leven, en thans heeft God hem tot Zich geroepen om hem een nimmer eindigende belooning te geven.

Eenvoudig en oprecht van hart, diende hij God zijn leven lang en deed hij zijn plicht jegens zijn dierbaren en zijn evennaasten.

Met de H. Schrift mogen wij van hem getuigen : „een eerekroon zijn de hooge jaren. die op ’t pad der deugd wordt verkregen.”

Spreuken 16.

Vertrouwen wij dan ook dat tot hem reeds de uitnoodiging heeft geklonken: goede en getrouwe knecht, treed binnen in de vreugde des Heeren.

Wie den Heer vreest, hem zal het welgaan op het einde en ten dage van zijn dood zal hij gezegend worden.

GEBED.

Neig, o God, Uw oor naar onze gebeden, waardoor wij Uw barmhartigheid ootmoedig smeeken, dat Gij de ziel van Uwen dienaar NICOLAAS in het verblijf van vrede en licht wilt stellen en haar deelgenoot wilt maken van Uw Heiligen. Door Christus onzen Heer.

Tags: