Wetemans, Peter


JEZUS + MARIA + JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

Peter Hubertus Wetemans

Geboren te Baexem den 21 Augustus 1909 en voorzien van de H. Sacramenten der stervenden op 28 October 1939 te Leveroij overleden.

Het kruis van een zwakke gezondheid heeft de dierbare overledene vanaf zijn jeugdjaren geduldig en moedig verdragen. God diende en beminde hij met oprecht hart en hij week niet af van den goeden weg. Sterk was hij in het lijden, want hij wist dat hij daardoor den hemel verdiende en vele zielen gelukkig kon maken. Toen zijn einde naderde en hij voelde dat hij weldra zou sterven, gaf hij zich vol vertrouwen over aan God’s H. Wil en vond zijn kracht in het stichtend ontvangen der H. Sacramenten. Hij wist dat hij nu spoedig geheel vereenigd zou worden met God, dien hij heel zijn leven gediend en bemind had.

Dierbare (moeder) broeders en zusters ik ben vader gevolgd, die mij eenige maanden geleden voorafgegaan is. Met hem zal ik mij in den hemel eeuwig verheugen en daar hopen wij U allen eens weer te zien. Weent niet over ons zooals anderen die geen hoop op een hiernamaals hebben maar weet, dat wij ons leven met een beter verwisseld hebben. Blijft ons gedenken in Uw gebeden.

GEBED.

Neig, o Heer, Uw oor naar onze gebeden, waardoor wij Uw barmhartigheid afsmeeken: dat Gij de ziel van Uw dienaar PETRUS, aan welke gij bevolen hebt van de wereld te scheiden, in het verblijf van licht en vrede wilt stellen. Amen.

 

Tags: