De jongste koning van de Limburgsche schutterijen

De jongste koning van de Limburgsche schutterijen

Zondag 8 Octöber 1939 zal inde geschiedenis van de aloude schutterij te Leveroy opgeteekend wmrden als een zeer merkwaardige datum. De 15-jarigee Clemens Goertz, die bij gelegenheid van het jaarlijksche koningsschieten op 12 Juli j.l. zich de meerdere van zijn medeschutters wist te toornen en zoodoende den koningstitel veroverde, werd j.I. Zondag door de schutterij „St. Barbara” gehuldigd óp een wijze, die duidelijk liet uitkomen,7 dat iuëh’er een eer in stelde den jongsten koning van de Limburgsohe schutterijen te mogen toonen, dat de schutters van Leveroy trotsoh zijn op hun jeugdigen koning en dat deze uit hun midden voortkwam maakte, dat de huldiging nog spontaner en feesr telijker was dan bij andere dergelijke gelegenheden het geval pleegt te zijn. Toen om vier uur alle schutters in hun vereenigingslokaal verzameld waren, trok men in marschteiripo, tamboer en vaandeldrager aan den kop van den stoet, onmiddellijk gevolgd door den met het kortingszilver omhangen jongen, fieren koning en de overige schutters, naar de versierde woning van Zijne Majesteit, waar bijzonder opviel de met groen en bloemen Omkranste zetel, waarin Zijne Koninklijke Hoogheid tijdens de huldiging plaats nam. Door de buurtmeisjes, die voor de diverse versieringen hadden gezorgd en thans als hofdames fungeerden, werd den koning een driewerf: „Lang zal hij leven” toegezongen, waarna de voorzitter van de schutterij, de heer H. Goertz vader van den koning – een toespraak tot Zijne Majesteit hield, waarin hij namens de schutterij hulde en eer bracht aan den koning en hem tevens op zijn plichten wees. Deze toespraak lokte een daverend appjaius van alle aanwezigen uit, waarna Zijne Koninklijke Hoogheid kort maar krachtig dank bracht aan allen, die aan het welslagen van het feest op eenigerlei wijze hadden meegewerkt. Hierna volgde de gebruikelijke tractatie, waarna men inde diverse café’s van ons dorp onder gezellig samenzijn bet feest voortzette. Ook hier werd nog menige heildronk op het welzijn van den jongsten Limburgschen schutterskonhvg uitgebracht.

Tags: