Frenken. Martinus


Categories :

Bid voor de ziel van zaliger

MARTINUS FRENKEN

weduwnaar van
Petronella Linssen,

geboren te Leveroij 11 November 1854 en
na ’n kortstondige ziekte aldaar overleden
den 20 Maart 1938, gesterkt door de
genademiddelen der H. Kerk.

De door zijne kinderen zoo diep betreurde overledene was een echt christelijk Vader. Innig aan God en Godsdienst gehecht diende hij den Heer in eenvoud en oprechtheid en in alle wederwaardigheden des levens zocht hij troost en kracht in ’t gebed tot Jezus en Maria. Zich verblijd heeft hij toen hem gezegd werd, dat hij het huis Gods zou binnen treden, want nu zou hij zijn God aanschou-wen van aanschijn tot aanschijn. Kinderen gedenkt wat vader voor U ge-weest is en gedaan heeft, vergeet zijn wijze lessen en raadgevingen niet en blijft hem gedenken in Uwe gebeden. Zwaar zal U het afscheid vallen doch troost U niet de gedachte dat gij hein door Uw gebed kunt brengen naar ’t eeuwig geluk en dat ge hem daar eenmaal zult wederzien om dan nooit meer van hem gescheiden te worden. Mijn Jezus barmhartigheid I
DRUKKERIJ HUB. BOKSERS. HEIJTHUIJSEN.