Nieuwe koning en overig nieuws

Bron: Limburger koerier: 30 okt 1937

Nieuwe koning en overig nieuws.

Folklore. — De jeugd van Leveroy houdt neg steeds de oude gebruiken in eere. Nu  Sint Maarten weer in zicht is, zien we de schooljeugd iederen dag na de lesuren in groepen bezig met het verzamelen van al wat brandbaar is, terwiil men allerhande zangerige „Sintermertenliedjes” zingt. Op den vooravond van Sint Maarten wordt dan al het verzamelde materiaal bijeengebracht en tot
één groote hoop vereenigd op een perceel land, dat daartoe welwillend wordt afgestaan door een landbouwer. De grootste vreugde voor de jeugd komt dan nog als het Sint Maartensvuur brandt en zingend en juichend de fakkels gezwaaid worden, die aan het groote vuur ontstoken zijn.

Van onze schutterij. — Naar aanleiding van het feit dat onze dorpsgenoot dhr. Jean
Janssen op Zondag 17 Oct. j.l. werd geinstalleer dals koning van onze schutterij St. Barbara” ontving hii op 28 Oct. 1.1 van den bekenden folklorist D. J. van der Ven uit Oos-

terbeek het prachtige album: „Het gildeviert” en een honderdtal daarbii behoorende fotoplaatjes, allen naar opnamen bij verschillende feestelijke gelegenheden in de sohuttersgilden. Het geheel was vergezeld van een begeleidend schrijven van dhr. van delven, waarin hij op nader contact aandrong
met onze aloude schutterij. Het spreekt wel van zelf dat deze aardige attentie van dhr. van der Ven èn door den schutterskoning èn door bestuur en leden der schutterij ten zeerste wordt gewaar-
deerd. Er bestaan reeds ernstige plannen bij St. arfoara” om met dhr. van der Ven, nadere relaties aan te knoopen. ten einde aanmerkwaardigheden van onze schutterij uit verleden en heden nadere aandacht et besteden en tot bekendheid te doen geraken.

Jonge Boeren. — Het programma, waarmede de J. B. op 21 Nov. a.s. voor het voetlicht
zullen treden, is eenigszins uitgebreid, ten einde ernst en humor te doen afwisselen. Be-
halve het prachtige drama „Onder de Sovjetvlag” staan nu ook op het repertoire een
tweetal humoristische voordrachten n.l. „Gevlucht uit Veenhuizen” en „Vroeger, nou en
Ongetwijfeld zal het publiek deze aangename afwisseling waardeeren.

Tags: