Cuppens – Drink van den. Joanna


Categories :

In de gebeden der geloovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

Joanna van de Drink

weduwe van
Mathijs Cuppens,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Leveroij 12 Mei 1857 en ontsliep aldaar in den Heer 3 Augustus 1937, voorzien van de laatste H. Sacramenten.
Gelukkig de mensch, wiens hoop de naam des Heeren is en die zijn oog niet geslagen heeft op dwaze en bedriegelijke voorwerpen. Ps. 39. 4. Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven. Nu immers,. zegt de H. Geest, rusten zij uit van hunnen arbeid ; want hunne werken volgen hen. Apoc. 14. 14. GEBED. 0 God, aan wien het eigen is genadig te zijn en te sparen, ontferm U over de ziel van Uwe dienares JOANNA en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij Uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 dag. afl.