Beurskens, Joannes


Categories :

joannes beurskens1936vkjoannes beurskens1936vka

JEZUS – MARIA – JOZEF

IN DE GEBEDEN DER GELOOVIGEN WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER
JOANNES BEURSKENS

weduwnaar van
Maria Catharina Venner.

De overledene werd geboren te NEER den 30 October 1851 en ontsliep in den Heer te LEVEROIJ 29 September 1936, voorzien van de laatste H. Sacramenten.
Ware godsdienstzin en diepgeloovige overtuiging waren den grondslag van zijn werkzaam en verdienstelijk leven ; om zijn rechtschapenheid en behulpzaamheid werd hij door eenieder geacht en bemind.

Als ijverig vereerder van Jesus’ H. Hart en van Maria kon hij met vertrouwen zijn Rechter tegemoet gaan; want het is zoet te sterven na een bestendige godsvrucht te hebben gehad tot het H. Hart van Hem, die ons oordeelen zal, en een waar kind van Maria kan niet verloren gaan.

Mijne dierbaren, ik bid U, staat mij bij door uwe gebeden bij God. Rom. 15. 30. GEBED. 0 God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van Uwen dienaar »ANNES ; geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij Uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen. Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 d. afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.