Deckers – Beelen, Maria


Categories :

JEZUS + MARIA + JOZEF
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Maria, Hubertina, Elisabeth BEELEN,

echtgenoote van
Henricus Deckers,

lid van de 3de Orde van St. Franciscus

De overledene werd geboren te Grathem den 20 September 1875 en ontsliep in den Heer, voorzien van de laatste H. Sacramenten, in het St. Jansgasthuis te Weert 26 October 1935 en werd begraven te Leveroij 29 October d.a.v.
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen; zooals het den Heer behaagd heeft, is het geschied. De Naam des Heeren zij gezegend. Job. I. 21.

Een levendig geloof, een vast vertrouwen op God en Zijne H. Moeder Maria, eene groote liefde voor het gebed, eene getrouwe plichtsbetrachting kenmerkten haar levenswandel.

Dierbare echtgenoot en kinderen, in den hemel zal ik U beminnen gelijk ik U bemind en voor U gezorgd heb op aarde. Dient God getrouw, blijft eensgezind en bidt voor mij.

GEBED.

God, aan wien het eigen is genadig te zijn en te sparen, ontferm U over de ziel van Uwe dienares Elisabeth en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij Uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)