Tunissen, Leonardus


Categories :

Jesus + Maria + Jozef
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Leonardus Tunissen

Echtgenoot VAN
Anna van Bommel.

De overledene werd geboren te Leveroij 24 April 1905 en ontsliep in den Heer in het St. Laurentius-Ziekenhuis te Roermond 5 October 1936, voorzien van de laatste H. Sacramenten.
Te vroeg naar menschelijk oordeel werd hij weggenomen ; maar de Heer weet, wanneer Hij zijne ge-trouwen roept. Hij was een zorgzame vader en gaf acht op de wegen van zijn huisgezin. Dierbare echtgenoote, wat God doet is welgedaan; werp al uwe zorgen op den Heer, Hij verlaat de Zijnen niet, Hij is de troost en de steun van weduwen en weezen. Eens hoop ik niet IJ vereenigd te zijn waar geen leed onze vreugde zal storen. Gij allen, die mij liefhadt, gedenkt mij in uwe gebeden. GEBED. 0 God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, onderin IJ over de ziel van Uwen dienaar LEONARDUS en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht hij Uwe gelukzaligen.
Door Christus, onzen Heer. Amen.
Mijn Jesus, barmhartigheid!