Geurts – Op Heij, Gertrudis


JEZUS- MARIA – JOZEF.
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

GERTRUDIS OP HEIJ

echtgenoote van
MATHIAS GEURTS,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Leveroij 19 Juli 1896 en ontsliep aldaar in den Heer 3 Mei 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten. 

Wees geloofd, o Heer, nu en in alle eeuwigheid ; want gelijk Gij gewild hebt, zoo is het geschied, en al wat Gij doet is welgedaan. (Thom. á Kemp.) Opgevoed in de vreeze des Heeren, deed zij wat goed was in Gods oogen. Zij was de vreugde van haren man, van hare kinderen en van hare oude moeder. Het H. Hart van Jesus, dat zij zoo gaarne vereerde, zal het haar vergelden. Dierbaren, weent niet over mij : binnen kort zien wij elkander weder in het land der levenden, waar niemand onze vreugde zal storen. Voor U allen bid ik in den Hemel. Zoet Hart van Jesus, geef haar de eeuwige rust 1 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

Categories :