Hangx, joannes


Categories :

JEZUS + MARIA + JOZEF

In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Joannes Mathias Hangx,

echtgenoot van
Joanna Hubertina Bongers,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Weert 2 Maart 1873 en ontsliep in den Heer te Leveroij 2 Mei 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Hij wandelde voor God in eenvoud en oprechtheid. Zijn geluk zocht en vond hij in den kring zijner ; daar was hij de vreugde van zijn Echtgenoote, het geluk zijner kinderen. Kostbaar is de dood van den rechtvaardige; want hij is het einde zijner ellenden, de voltrekking zijner overwinning en de ingang tot de volmaakte veiligheid. (S. Bern.)

Dierbare echtgenoote en kinderen, ik verlaat eene wereld vol ellende om in te gaan in het rijk van den eeuwigen  vrede. Troost U met de hoop op een gelukkig wederzien. Kinderen, eert uwe moeder al de dagen baars levens, dient God getrouw en blijft mij in uwe gebeden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 100 d.
Zoet Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.