Gansewinel van – Peerlings, Joanna


Categories :

JEZUS – MARIA – JOZEF.

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Joanna Elisabeth PEERLINGS

weduwe van

Godefridus van Gansewinkel.

De overledene werd geboren te Tungelroij 12 October 1857 en ontsliep in den Heer te Leveroij 19 Maart 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Prov. Zij was eenvoudig en oprecht, eene godvreezende en zorgzame vrouw. Zij was bemind bij God en de menschen ; hare gedachtenis zij in zegening. Groot is haar lijden geweest, maar met geduld en volle overgeving aan God, heeft zij het doorstaan. Alle kwellingen des levens kunnen niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid, die God aan de Zijnen zal openbaren.

GEBED. O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwe dienares ELISABETH ; geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen. Mijn Jezus, barmhartigheid 1 100 dag. afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 1 300 dag. afl.