Breukers – Vermeulen, Helena


JESUS + MARIA + JOZEF.
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Helena Hubertina Vermeulen,

weduwe van
Christiaan Breukers.

De overledene werd geboren te Heijthuijsen 12 Juni 1858 en ontsliep in den Heer te Leveroij 3 Juni 1934, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Zij was eenvoudig en oprecht, eene godvreezende en zorgzame vrouw; zij was bemind bij God en de menschen. De Heer heeft haar beproefd, langen tijd was zij vol benauwdheden en smarten. In alles zegende zij Gods H. Naam. Alle kwellingen des levens kunnen niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid, die God aan de zijnen zal openbaren. Dierbare kinderen bidt voor mij, opdat mijne ziel spoedig in vrede ruste.
GEBED.
God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel uwer dienares HELENA, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht hij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. Ml. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

Categories :