Cuijpers, Laurens


In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

LAURENS CUIJPERS,

echtgenoot van
ELISABETH COOLEN.

De overledene werd geboren te Haelen 13 Maart 1864
en ontsliep in den Heer te Leveroij 16 April 1934, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

De dierbare overledene was eenvoudig en godvreezend; hij week af van het kwaad en vond zijn geluk in een stil, vroom en werkzaam leven. Hij gaf acht op de wegen van zijn huisgezin en at zijn brood niet in ledigheid. Zijn dood is dan ook geen dood, maar eene verandering slechts van woonplaats, een overgang naar een beter-leven. Omringd door zijne dierbaren, zag hij den déod komen met kalmte en in de overtuiging van een goed geweten was al zijn vertrouwen in Jesus, Maria en Jozef. Dierbare echtgenoote en kinderen, troost u, onze scheiding is niet voor eeuwig. Kinderen, houdt uwe moeder in eere, dient God getrouw en blijft mij in uwe gebeden gedenken. GEBED. 0 God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwen dienaar LAURENS en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Jesus Christus, onzen Heer. Amen. Mijn Jesus, barmhartigheid! 300 d. afl. Zoet Hart van Jesus, wees mijne toevlucht 1 300 d. afl.

Categories :
Tags: