Geraats, Petrus


Categories :

JESUS + MARIA + JOZEF

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger
Petrus Mathias Geraats,

weduwenaar van
Helena Op ’t Root,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Grathem 13 December 1847 en ontsliep in den Heer te Leveroij 9 December 1933, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Vol geloof en godsdienstzin, bezield niet den geest des gebeds, was hij steeds voor allen een levend toonbeeld van den waren christen. Hij had bij iedereen een goeden naam, omdat hij den Heer vreesde. De dood is voor hem de rust na den arbeid. het einde van een welbesteed leven, de belooning voor de beproevingen ; zeker mag hij het loon verwachten, dat beloofd is aan den trouwen dienstknecht des Heeren. Dierbare kinderen, leeft gelukkig ; eenmaal zullen wij elkander wederzien. Vaartwel; het eenige, wat ik nog van u vraag, is eene herinnering in uwe gebeden tot uitwissching mijner zwakheden. GEBED. God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwen dienaar PETRUS en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Amen. Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 d. afl.) Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht ! (300 d. afl.)