Geelen – Breukers, Henrica


Jezus+Maria+Joseph+Franciscus
In uwe gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Henrica BREUKERS
Lid der Derde Orde

weduwe van
Lambertus Godefridus GEELEN

geboren te Leveroy den 28 Februari 1858, en, na eene met Christelijke gelatenheid verdragen ziekte, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, in den Heer ontslapen te Kelpen-ELL den 11 December 1932.

In de vreeze des Heeren opgevoed, was zij een achtenswaardige, voorbeeldige vrouw, die door haren eenvoud en oprechtheid bij ieder die haar kende in eere stond: zij kende de ijdelheid der wereld niet, maar deed wat goed was in ’s Heeren oogen.

De zoetste vertroosting, die men medeneemt in het graf, is het getuigenis, dat men eene onberispelijke echtgenoote, eene teedere en liefdevolle Moeder geweest is en aan de kinderen degelijke beginselen en christelijke deugden tot erfenis achterlaat.

Bedriegelijk is de schoonheid, ijdel de glans; maar eene vrouw die den Heer vreest, is lofwaardig. Haar mond opent zij in wijsheid, en goede woorden zijn op haar tong, Zij gaat cïe gangen van haar huisgenooten na, en eet niet het brood der luiheid. Hare kinderen treden op en prijzen haar gelukkig. Spr.31,26-28

Dierbare kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden, de Heer roept mij. Vaarwel dan, tot dat wij ons terug zien in het buis des Vaders. Intusschen bidt voor mij.

Zoete Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust, (300 dagen aflaat). Mijn Jezus. Barmhartigheid (300 dag. afl).

Categories :