Gijsen – Gubbels, Maria


JEZUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Maria Gertrudis Gubbels

echtgenoote van
Barthelomaeus Gijsen.

De overledene werd geboren te Baexem 1 September 1867 en ontsliep in den Heer te Leveroij 2 December 1932, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Opgevoed in de vreeze des Heeren had zij van kindsbeen af den Heer keren vreezen. Eenvoudig en zich zelve vergetend, wandelde zij voor God in waarheid, en bedrog was in haar niet te vinden. In alle moeilijkheden des levens was het gebed haar troost en God haar vertrouwen. Toen de Heer haar riep, zegende zij zijn goddelijken wil. In de benauwdheden der ziekte riep zij Hem aan. Zalig hij, wiens hoop de naam des Heeren is. Ps. 39.
Dierbare echtgenoot en kinderen, ik zeg u vaarwel, tot dat wij elkander wederzien in den hemel. Helpt mij intusschen door uwe gebeden bij God.

GEBED.

God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm IJ over de ziel Uwer dienares GERTRUDIS, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij Uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 dag. afl.

Categories :