Hermans, Petrus


JEZUS + MARIA + JOZEF.
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Petrus Joannes Hermans

echtgenoot van
Anna Catharina Op Heij.

De dierbare overledene werd geboren te NEER 6 Juni 1887 en ontsliep in den Heer te LEVEROIJ 7 Mei 1931, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Geheel zijn leven droeg het kenmerk zijner diepe godsdienstige overtuiging. Allen, die hem hebben gekend, moeten getuigen, dat hij oprecht was van harte, minzaam in zijn omgang, rechtvaardig in zijn levenswandel. Ofschoon, volgens menschelijk oordeel, nog onmisbaar voor zijn gezin, aanvaardde hij, met volledige overgeving, Gods beschikking. Zijn oprecht christelijk leven werd bekroond door een voorbeeldig christelijk afsterven. Echtgenoote en kinderen, troost u met de gedachte aan het gelukkig wederzien in den hemel. Kinderen vergeet de wijze lessen en het goede voorbeeld van vader niet.

GEBED.

O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel uwer dienaar PETRUS en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht hij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.
Zoet Hart van Jesus, geef, dat ik u altijd meer en meer berninne. 300 dag. afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dag. af!.