Denier – Roost, Elisabeth


Categories :

Wees in uw gebed de onsterfelijke ziel Indachtig van
Elisabeth R 0 0 S T

echtgenoote van
Theodoor DENIER

geboren te Leverooi (Holl.) den 3 November 1876 en na langdurige en pijnlijke ziekte, zacht en godvruchtig in den Heer ontslapen te Waterschei op 11 Maart 1931, gesterkt door de laatste heilige Sacramenten.

Gansch ’t leven der duurbare overledene getuigt van haar christelijke overtuiging en groote edelmoedigheid. God zegende ze met een talrijk kroost ; na haar negen overblijvende kinderen in eer en deugd te hebben opgevoed, bezocht de Heer ze met den zwaren last van ’t lijden. Ze verdroeg ’t met waren moed en overgeving aan des Meesters wil ; haar sterven was zacht en tot op ’t laatste oogenblik behield ze haar opgeruimdheid van geest. 0 beste echtgenoot en innig duurbare kinderkens, vergeet uw moeder nooit : gedenkt de lessen en ’t voorbeeld dat ze U immer gaf : blijft immer braaf en diepgodsdienstig, zooals moeder ’t U leerde ; alzoo blijft Ge aan mij denken en verenigd blijvend hier op aarde in d’herinnering der dagen van voorheen, vinden w’ ons allen eens terug in ’t Vaderhuis. Bidt voor mij en bij den Goddelijken Meester spreek ik voor U ten beste.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust en dat het goddelijk licht haar verschijn.

Drukk. Concordia, Winterslag.