Huys, Joanna


Categories :

Jezus + Maria + Jozef!

Bid voor de ziel van zaliger
Joanna Mechtildis Huys

weduwe van
Conrardus Hillekens
lid van de Derde orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Heijthuijsen den 8 november 1857 en ontsliep in den Heer te Leveroij den 14 december 1930, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.
Zij kende de ijdelheid der wereld niet, maar wist des te beter wat God aangenaam is. Zij zocht slechts en vond haar geluk in nauwgezette plichtsvervulling en een stillen, vromen en werkzamen levenswandel. Vol hoop op een beter leven is zij heengegaan, door haar voorbeeld leerend, hoe zoet het is te sterven wanneer de herinnering van een welbesteed leven het hart vervult met onuitsprekelijke vertroostingen’.

Dierbare kinderen, vaartwel. Hebt dank voor uwe liefde en zorgen en gedenk mij in uwe gebeden.
Gebed.
0 God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwe dienares Joanna en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Amen. Barmhartige Jezus, geef haar. de eeuwige rust. afl. 7 jaren en 7 quadrag. Zij reste in vrede. Amen