Heijmans, Joannes


Categories :

JEZUS – MARIA – JOZEF

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

DEN ZEEREERW. HEER

JOANNES MATHIAS HEIJMANS,
Pastoor te Neeritter,

die, geboren te Leveroy, den 16 Febr. 1860, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, zacht en kalm in den ouderdom van 70 jaren overleed te Thorn op Huize „Groenenberg” den 29 Jan. 1930.

De dierbare overledene was een priester naar Gods Hart, nederig en eenvoudig, vol ijver voor Gods glorie en het heil der hem toevertrouwde zielen.

Goedheid en zachtmoedigheid, gepaard aan onuitputtelijke zielenijver waren zijne kenmerkende eigenschappen, die hem de liefde en het vertrouwen der geloovigen deden winnen.

Zijn godsvrucht tot het H. Sacrament des Altaars zal een voorbeeld blijven voor zijne parochianen en zijn aandenken zal steeds bij allen in zegening zijn.

Heer, ik heb het werk volbracht, dat Gij mij opgelegd hebt te doen. — Vader, ik heb u verheerlijkt voor de menschen, verheerlijkt Gij mij nu. Bewaar hen, die Gij* mij gegeven hebt, heilig hen in waarheid.

Eerwaarde Medebroeders, gedenkt U mijner aan het altaar des Heeren; beminde bloedverwanten, geliefde parochianen, U verlatende vraag ik geen tranen, maar gebeden.

Hij ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.