Driesser, Elisabeth


Categories :

Jezus – Maria – Joseph – Franciscus

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

ELISABETH DRIESSER

lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Leveroij 27 Februari 1857 en ontsliep aldaar in den Heer 12 Maart 1929, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

In de vreeze des Heeren opgevoed, was de afgestorvene een toonbeeld van christelijken eenvoud en oprechte vroomheid. Zij zag niet om naar de ijdelheden der wereld, maar in stilte God dienend, voor het goede ijverend, mild jegens de armen, gedienstig voor iedereen al hare plichten met voorbeeldige nauwgezet-heid vervullend, was zij een ware dienares eies Heeren. Het gebed was haar een ziels-behoefte, de H. Communie een dagelijksch brood. Vol vertrouwen mocht zij haren Rechter te gemoet gaan.
GEBED. Heer, wend uw oor naar onze gebeden, waardoor wij ootmoedig uwe barmhartigheid inroepen; gewaardig U, de ziel uwer dienares ELISABETH, die Gij uit deze wereld hebt doen vertrekken, in het zalig oord van vrede en licht te plaatsen en laat haar tot de gemeen-schap uwer Heiligen overgaan. Door Jezus Christus, onzen Heer Amen. Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dag. afl. Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht! 300 dag. afl.