Geelen – Coolen, Petronella


Categories :

JEZUS † MARIA † JOZEF.

In de gebeden der geloovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

PETRONELLA COOLEN

0weduwe van
HUBERTUS GEELEN,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De -overledene werd geboren te HUNSEL.
30 Maart 1849 en ontsliep in den Heer te
LEVEROIJ 1 Maart 1929, voorzien van de |
laatste H. Sacramenten.

Zij was in waarheid „die sterke vrouw, wier waarde grooter is dan liet kostbaarste edel-gesteente.” Prov. 31. 10. Zij gaf acht op de handelwijze van haar huisgezin en at haar brocid niet in ledigheid. Zij opende hare hand voor den behoéftige en stak ze uit tot den arme. (Spr. 20. 25.) Zij was eene moeder vol liefde, vol bezorgheid voor het welzijn harer kinderen ; eene moeder, waardig om in, het aandenken der goeden te blijven. 2 Mach. VIII. In alle moeilijkheden des levens was liet gebed haar troost en God haar vertrouwen. Toen de Heer haar riep, zegende zij Zijn goddelijken Wil. Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en overige familieleden, ik zeg U vaarwel, tot dat wij elkander wederzien in den hemel. Helpt mij intusschen door uwe geb,eden bij God. En gij, mijn eerw. zoon en eerw. broeder, weest mijner indachtig aan het altaar des Heeren. Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dag. afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300 dag. aft