Janssen – Custers, Petronella


JEZUS – MARIA – JOSEPH.
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de zien van zaliger

PETRONELLA CUSTERS

ECHTGENOOTE VAN
GERARDUS JANSSEN,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De dierbare overledene werd geboren te Blerick 6 Mei 1877 en ontsliep in den Heer te Leveroij 27 October 1928, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen ; gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied. De Naam des Heeren zij gezegend. Job I. 21. Zij was een brave vrouw, van eenieder geacht ; zij was een onberispelijke echtgenoote en liefdevolle moeder, aan hare kinderen degelijke beginselen en christelijke deugden als erfenis achterlatend ; zij gaf acht op de gangen van haar huisgezin en at haar brood niet in ledigheid. De Heer heeft haar beproefd ; langen tijd was zij vol benauwdheden ; in alles heeft zij den Naam des Heeren gezegend. Dierbare echtgenoot, wees niet bedroefd, gelijk zij die geene hoop hebben ; de Heer, die mij van u heeft weggenomen, zal u bijstaan in uw leed. Dierbare kinderen, luistert naar mijn laatste woorden : blijft met elkander vereenigd door de liefde, houdt vader in eere, dient (int getrouw en leeft zóó, gelijk gij het van mij gehoord en gezien hebt.

Mijn jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl. Zoet Hart van
Maria, wees mijn heil! 300 dag. afl.

Tags: