Breukers, Peter


Categories :

Jesus – Maria – Jozef

Bid voor de ziel van zaliger

PETER BREUKERS,

geboren te Leveroy 29 Mei 1862, Onderwijzer te Roggel, Buggenum en gedurende meer dan 80 jaren in zijn geboortedorp, overleden te Leveroy 18 Februari 1928, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Ware godsdienstzin en diepgeloovige overtuiging waren de grondslag van zijn werkzaam en vruchtbaar leven. Voor de kinderen was hij een vader en ervaren leermeester, voor de armen een stille en milde weldoener, voor zijn Familie een liefdevolle en wijze raadsman, voor allen een edele vriend en oen toonbeeld van echte deugdzaamheid. Zijn aandenken zal in zegening blijven. „Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtigheid, zullen schitteren als sterren in alle eeuwigheid” Dan. 12, 3 „Daaraan zullen allen erkennen, dat gij mijne leerlingen zijt, indien gij liefde hebt jegens elkander.” .1o. 13.86 GEBED 0 Heer, neig uw oor naar onze geboden, waardoor wij nederig uwe barmhartigheid snoeken, de ziel van uwen dienaar PETRUS, die Gij van deze wereld hebt doen vertrekken, in het rijk van vrede en licht te plaatsen en deelachtig te maken aan het geluk uwer Heiligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.