Hermans, Augustinus

hermans augustinus1927vkhermans augustinus1927

TER GEDACHTENIS aan onzen lieven kleinen lieveling

Augustinus Martinus Johannes HERMANS

geboren te Leveroij 9 December 1922 en aldaar in den aanvalligen leeftijd van bijna 5 jaar, den 10 October 1927 plotseling overleden.

Vader, Moeder, wilt niet treuren, Dat ik U zoo vroeg verliet, Wilt uw oog ten hemel beuren, Waar gij uw Augustje ziet. Wilt uw tranen toch bedwingen! Broertjes, zusjes, weent niet meer! Broertje juicht bij de hemelingen, Daar ziet gij hem eenmaal weer. Zaagt gij niet hoe blij mij d’Engel Met zich wenkte naar omhoog, Als bij ’t knakken van den stengel Hij met ’t bloempje opwaarts vloog ? Hier weer bloei ‘k in frissche kleuren, Neen, gij zaagt mij nooit zoo schoon, Als nu ik de zoetste geuren Mag verspreiden voor Gods troon. Ja, met d’Engelen mag ik leven, Eeuwig met dien reinen stoet, Om, en bij Gods troonstoel zweven, 0, wat is de hemel zoet. Toch blijf ik ook U beminnen, Ouders, neen ‘k vergeet U niet, Denkt, dat uw Augustje binnen In den hemel naar IJ ziet. Daarom Ouders, wilt niet treuren, Bij de blijdschap van uw kind, ’t Oog vol hoop ten hemel beuren, Waar g’ uw liev’ling wedervindt.