Frenken – Linssen, Petronella


Categories :

 

JEZUS – MARIA -JOZEF !
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

PETRONELLA LINSSEN,

echtgenoote van
MARTINUS FRENKEN,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren’te BAEXEM 24 Januari 1858 en ontsliep in den Heer te LEVERDOIJ 6 Januari 1927, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Opgevoed in de vreeze des Heeren had zij van kindsbeen af den Heer leeren vreezen. Eenvoudig en zich zelve vergetend, Wandelde zij voor God in waarheid en bedrog was in haar niet te vinden. Als de sterke vrouw der H. Schrift waakte zij over haar huisgezin en was zij de vreugde van haren man en hare kinderen. Toen de Heer haar riep, zegende zij zijn goddelijken wil. In de benauwdheden harer ziekte riep zij Hem aan. Biddende ging zij over naar het andere leven. Zalig hij, wiens hoop de naam des Heeren is. Dierbare echtgenoot, kinderen en vrienden, ik zeg u vaarwel, totdat wij elkander wederzien in den Hemel. Helpt mij intusschen door uwe gebeden bij God.

GEBED. O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel uwer dienares PETRONELLA ; geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen. Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

—————————————————–
ELECTR. DRUKKERIJ HUB. BUNDERS. HEIJTHUIJSEN.