Appeven, Joannes Hubertus van


Categories :

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Joannes Hubertus van Appeven

weduwenaar van
Maria Hubertina Agnes Mooren.

De overledene werd geboren te MAASBRACHT den November 1851 en ontsliep kalm in den Heer te LEVERDIJ den 6 November 1926, voorzien’ van de laatste H. Sacramenten.

Deze man was oprecht en vroom, vreesde God en week af van het kwaad. Job. 1. 1.
Hij bewaakte den wandel van zijn huisgezin en at ‘zijn brood niet in ledigheid. Prov. 31.27.

Ofschoon noode scheidend van zijne dierbaren, gaf hij zijn ziel bereidwillig terug aan God? toen Deze hem riep. Mijne kinderen, onderhoudt de onderrichtingen ms. vaders en houdt God ten allen tijde voor oogen. Gedenkt mij in uwe gebeden. In den hemel zullen wij elkander wederzien.’

GEBED.

O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de .ziel van uwen dienaar JOANNES en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag: afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afl.
Onze Vader — Wees gegroet.