Deckers, Andreas


JEZUS + MARIA + JOZEF

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

ANDREAS DECKERS

weduwenaar van

CATHARINA PEETERS.

De overledene werd geboren te Heijthuijsen 12 December 1856
en ontsliep in den Heer te Leveroij 21 Juli 1926,

Gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.
Deze man was oprecht en vroom en week af van het kwaad. Job. 1-1.

Ik heb dezen roem en mijn geweten geeft mij deze getuigenis, dat ik mij in deze wereld niet gedragen heb volgens menschelijke wijsheid, doch in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods. II Cor, 1. 12.

Vergeet evenwel niet, dierbare bloedverwanten en vrienden, dat Gods oordeel zeer streng is en dat God rekenschap vraagt ook van de geringste misstappen. Komt mij daarom te hulp met uwe gebeden en smeekt Gods barmhartigheid voor mij af, opdat mijn ziel spoedig ruste in vrede.

GEBED.

O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwen dienaar ANDREAS; geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!  300 dag. afl.

Categories :