Reijnders, Godefridus


Categories :

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

GODEFRIDUS HUBERTUS REIJNDERS

echtgenoot van
ANNA MARIA PETRONELLA LOVEN.

De overledene werd geboren te Heijthuijsen 10 December 1899 en stierf plotseling te Leveroij 9 juli 1926.

De mensch kent zijn einde niet; waakt derhalve, want gij weet niet, op welk uur de Heer zal komen. Eccl.
God mengt het geluk dezer aarde met bitterheid, opdat wij een ander geluk zoeken, welks zoetheid niet bedriegelijk is en Hij beproeft ons in dit leven om ons te sparen in het toekomende. H. Aug.
Treurt niet, dierbaren, die ik achterlaat, maar helpt mij door uwe gebeden tot God.

GEBED.
O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwen dienaar GODEFRIDUS en geef haar de’ eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 dag. afl.