Bommel, Joannes van


Categories :

JEZUS + MARIA + JOZEF
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOANNES HUBERTUS VAN BOMMEL

geboren te Beek (Duitschland), 1 januari 1901 en overleden te Leveroij den 19 Januari 1926, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Wat is liet leven van den mensch ? Een rook, die een weinig tijds verschijnt en dan verdwijnt. Jac. 4. 15.

De rechtvaardige, indien hij door een vroegtijdigen dood wordt weggenomen, zal in rust zijn. De ouderdom, dien” men moet achten, is niet die van vele jaren; ’s menschen wijsheid bekleedt de plaats der grijze haren en een onbesmet leven is de ware ouderdom. Sap. 4.

GEBED.

0 God, aan wien het eigen is genadig te zijn en te sparen, ontferm U over de ziel van uwen dienaar HUBERTUS; geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 dagen aflaat.