Breukers, Petrus


JEZUS + MARIA + JOSEPH.

: In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Petrus Joannes Breukers

echtgenoot van
Wilhelmina Catharina van Ratingen.

De overledene werd geboren te Leveroij den 7 April 1852 en ontsliep aldaar in den Heer den 3 December 1925, voorzien van de laatste H. Sacramenten.
Met hem is uit ons midden heengegaan een man van edele inborst en beproefde deugd, om zijne rechtschapenheid door iedereen geacht en bemind. De dood is voor hem het einde van een welbesteed leven.

Zalig, die in den Heer sterven! Nu immers, zegt de H. Geest, rusten zij uit van hunnen arbeid; want hunne werken volgen hen.

Apoc. 14. 14.

Mijne dierbaren, ik bid u, staat mij bij door uwe gebeden bij God. Rom. 15. 30.

GEBED.

God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwen dienaar PETRUS JOANNES; geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij Uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

300 dag. afl.

Categories :