Verstappen – Verwielen, Cornelia


JEZUS + MARIA + JOSËPH.

In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

CORNELIA VERWIELEN,

weduwe van
Henricus Hubertus Verstappen

De overledene werd geboren te Grathem 31 Mei 1844 en ontsliep in den Heer te LEVEROIJ 31 Juli 1924, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

zij was een tedere moeder en de liefde die zijhare kinderen toedroeg, sloot die liefde tot God niet uit H. Greg. Naz.

Q Maria, hoe gelukkig zijn degenen, die U beminnen in het uur des doods zullen zij u niet vreezen. H. Bonav.

Dierbare kinderen en kleinkinderen en allen, die mij dierbaar waart, ik bid-U, door onzen Heer Jesus Christus en de liefde des heiligen Geestes, dat gij mij helpt door uwe gebeden bij God. Rom. XV.

GEBED

O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn. ontferm U over de ziel uwer dienares Cornelia er. geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afl.

Onze Vader —  Wees gegroet.