Curvers – op ’t Root, Gergtrudis


In de gebeden der geloovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

Gertrudis Op ’t Root,

weduwe van
Joannes Curvers,
lid van de 3de Orde van St. Franciscus.

De overledene werd geboren te Leveroij den 20 Augustus 1838 en ontsliep aldaar in den Heer den 6 December 1921, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

De dierbare overledene was eene vrouw naar Gods hart, eenvoudig en oprecht, afkeerig van alle kwaad. Voor haar waren de hooge jaren eene eerekroon, omdat zij gevonden werden op den weg der gerechtigheid. Treurt niet, dierbare kinderen, als zij, die geene hoop hebben. Gelijk ik u bemind heb op aarde, zoo zal ik u blijven liefhebben in den hemel, waar wij elkander zullen wederzien.

GEBED. 0 God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwe dienares GERTRUDIS en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij Uwe gelukzaligen. Door Christth, onzen Heer. Amen. Mijn Jesus, barmhartigheid 1 100 dag. aflaat. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 dagen aflaat.

Categories :