Bongers, Lambertus


JEZUS – MARIA – JOSEPH.

In het H. Misoffer der Eerw. Priesters en in de
gebeden der geloovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

den Zeer Eerwaarden Heer

LAMBERTUS BONGERS,
OUD-PASTOOR VAN LEVEROY.

geboren te Beesel den 24 december 1847 en
Priester gewijd te Roermond 1872, voorzien
van de laatste H.H. Sacramenten, overleden
te Baarlo den 16 november 1921.

Achtereenvolgens was de dierbare overledene kapelaan te Roggel, te
St.-Odiliënberg en te Baarlo, en van 1892 tot 1 October 1921 pastoor te Leveroy.

Zij sterven geen onvoorzienen dood, die de gedachte aan den dood altijd voor den geest hebben.

Hoe liefelijk zijn Uwe tabernakelen, Heer der
heerscharen. Zalig zij, die in Uw huis wonen, in
alle eeuwigheid zullen zij U loven. Ps. 33, 15.

Dierbare bloedverwanten, medebroeders in het H. Priesterschap, ik smeek U bij Onzen Heer Jezus Christus, dat ge mij bijstaat in uwe gebeden tot God. Rom. 15.

Mijne parochianen, bidt voor mij, die U het woord Gods heb verkondigd. Hebr. 13, 7.

GEBED.

Geef, bidden wij U, o God, Uwen dienaar LAMBERTUS, dien Gij hier op aarde met de priesterlijke waardigheid bekleed hebt, dat hij zich voor eeuwig verheuge in het Rijk Uwer glorie, door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus barmhartigheid. 300 dag. aflaat.

Categories :