Wildenberg, Anna


 

JESUS -MARIA – JOSEPH

Zalige herinnering aan Mejuffrouw

Anna Maria Jacoba Wildenberg,

Echtgenoote in ‘t eerste huwelijk van wijlen den
Heer ‘tendens Joannes Vollenberg,
in het tweede huwelijk van den Heer
Johannes Hubertus Alofs.

De dierbare overledene werd den 81 Mei 1878 to Veghel geboren en overleed, voorzien van de HAL Sacramenten der stervenden. na een kort maar smartvol lijden te Roermond den 22 Juli 1919 en werd den 24sten daarop volgende begraven te Leveroy.

Zie ik neem de dierbare van u weg met éénen slag. Te midde van haar werkzaam leven, te midden van hare zorgen om de haren gelukkig te maken, naderde eensklaps don Engel dos doods en met haar verdween de blijdschap onzer harten. Gij weet, mijne lieve kinderen, dat ik met ieder van u gehandeld he b,gelijk het goede moeder betaamt: u aanmoedigend, vertroostend en vermanend een leven te leiden, dat God waardig is. Geliefde Echtgenoot; uw hart versterke zich, verlaat u op den Heer. Lieve kinderen, die ik zoozeer bemind heb, wier middelpunt en hart ik was, eert uwen vader al de dagen zijns levens, en helpt mij door uwe geboden tot God. Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl. Zoete Heer Jezus, geef haar do eeuwige rust. 800 d. afl.

Tags: