Verstappen – Beurskens, Martina


Categories :

Bid voor de ziel van zaliger

MARTINA BEURSLENS

echtgenoote van
Peter Hubertus Verstappen.

De dierbare overledene werd geboren te Neer den 6 Juni 1846 en overleed, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, den 7 Maart 1919.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van ’t kwaad. Bezield met een levendig geloof, klaagde zij niet in de benauwdheden harer langdurige ziekte, maar zij verdroeg dat alles met voorbeeldig geduld, wetende dat zij, die met Christus lijden, zich ook met Hem zullen verblijden. Daarom was zij tevreden met Gods H. Wil, zij leed in vereeniging met den lijdenden Verlosser en scheidde uit dit leven, vol vertrouwen op Jezus, die haar loon zal zijn in eeuwigheid. Dierbare Echtgenoot en Kinderen, ik smeek u door Onzen Heer Jezus Christus en de liefde des H. Geestes, dat gij mij bijstaat door uwe gebeden. Eens zullen wij elkander wederzien.
Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 dagen aflaat.