Schoor van de, Andreas


Categories :

JEZUS + MARIA + JOSEPH.
Bid voor de ziel van zaliger

Andreas van de Schoor

echtgenoot van
Elisabeth Willekens,

geboren to Leveroy den 11 Januari 1839,
aldaar onverwachts in den Heer overleden den 10 Februari 1919.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week of van het kwaad, (Job. 1.)
daarom was hij bemind bij God en de mecnschen, en blijft zijn aandenken in zegening. Eccl. XL. 4. 1.
Een cerekroon zijn de hooge jaren, die op den weg der gerechtigheid gevonden worden. Prov. XVI.

Al wordt de rechtvaardige door den dood verrast, toch zal hij in rust en vrede zijn. Sap. 18. 7.

Geliefde Echtgenoote, Kinderen, nabestaanden en vrienden, ik vraag u geen tranen, maar bidt voor mij, opdat mijne ziel zoodra mogelijk met haren Schermer en God, met mijne hemelsche moeder moge vereenigd zijn. Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen aft. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dagen aflaat.