Heijmans, Maria Driesser


Categories :

JEZUS -MARIA – JOSEPH.
Bid voor de ziel van zaliger

Maria Elisabeth Heijmans,

weduwe van zaliger
Peter Joannes Driesser.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 16 Juni 1855 en overleed aldaar, zacht en kalm den 2 December 1918, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Zie, ik neem degene van U weg, die gij zoozeer bemint ; weent en klaagt niet, maar zucht slechts in stilte. Ezech. XXIV 16-17.
De dood is voor haar de rust na den arbeid, de betonning voor de beproeving. Zij had bij iedereen een goeden naam, omdat zij den Heer grootelijks vreesde. Als een echt christelijke moeder leerde zij hare kinderen God vreezen en de wet Gods beminnen. Steeds was zij niet Gods wil tevreden, ’t geen zij vooral getoond heeft in haar laatste levensdagen, toen zij, reeds stervend, haar eenigen zoon zag ten grave dragen. Met den heiligen man Job verzuchtte zij: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen ; de naam des Heeren zij gezegend. Dierbare Kinderen, vaartwel!  Het eenige, wat ik nog van u vraag, is een herinnering in uwe gebeden tot uitwissching mijner zwakheden.
En gij, mijn Eerw. broeder en neven, weest mijner gedachtig aan ’t altaar des Heeren.
Mijn Jezus: barmhartigheid. 100 dagen afl.