Wetemans, Johannes


Categories :

JESUS + MARIA + JOSEPH.
Bid voor de ziel van zaliger

Johannes Hubertus Wetemans,

die, geboren to Grathem den 7 Mei 1889 gesterkt door de 11 Sacramenten der stervenden godvruchtig in den Heer overleden is te Leveroy den 22 November 1918.

Wat is toch ’s menschen leven ? eene bloem, die bloeit en verflenst, eene rook die opstijgt en verdwijnt, zoo. ook was de dierbare overledene in den bloei zijns levens. en een ziekte van eenige dagen rukt hem weg uit den schoot eener bedroefde familie. Troostvol echter is de gedachte dat hij was een eenvoudige en rechtschapen jongeling, die God vreesde en het kwaad vluchtte (Job), die vrijbleef van de verleiding eener bedorven wereld, die nooit met hen omging,die in lichtzinnigheid wandelen (Job. III,16.)die als kind en Christen zijne plichten trouw vervul-de.

Daarom dierbare ouders, broeders en zusters en vrienden en bekenden, treurt niet gelijk die geen hoop hebben, maar bid voor mij. Jesus is de verrijzenis en het leven, die in Hem gelooft zal leven, al is hij gestorven.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)
Zoete Harten van Jesus en Maria weest mijne toevlucht.