Scheijven, Joannes


JEZUS, MARIA, JOSEPH. BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
JOANNES SCHEIJVEN,

Weduwnaar van • MARIA HELENA DEBEN,
lid van het Kerkbestuur,

geboren te Kelpen(Ell) 9 April 1827, en, voorzien van de H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Leveroij, 20 Februari 1917.

De dierbare overledene was een man naar het hart van God, terwijl oprechtheid en eenvoud van karakter zijn dagelijkschen omgang kenmerkten

Hij had begrepen,dat de godsvrucht voor alles nuttig is, omdat aan haar de belofte is gedaan van het tegenwoordige en toekomstige leven. In de vreeze des Ileeren opgevoed, leerde hij vanaf zijne prille jeugd God dienen en zich van het kwaad onthouden; op dezen grondslag heeft hij geheel zijn leven gebouwd.

Daarom mogen wij vertrouwen, dat een engel van barmhartigheid hein in zijn stervensuur is komen afhalen. om hein te voeren naar bet verblijf der gelukzaligen.

Maar dewijl wij ook weten, dat niets wat besmet is den hemel kan binnengaan, zullen wij hem voortdurend in onze gebeden en II. Mis-offers blijven gedenken.

Gij, mijn bevoorrechte zoon, wees mij indachtig, wanneer gij staat aan het altaar des Heeren: en gij, dle mijn steun geweest zijt in mijn ouden dag, hebt daarvoor dank. Jezus,

Maria, Joseph, laat mijne ziel in vrede rusten. Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dagen aflaat.