Bonten, Johannes


JESUS + MARIA + JOSEPH.

Bid voor de ziel van zaliger

DEN HEER

Johannes Mathias BONTEN,

weduwnaar van
Mejuffrouw Gertrudis Hubertina Heijkers,

geboren te Ell den 18 Februari 1832, en voorzien van de H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Leveroy den 16 October 1917.
Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die God vreesde en het kwaad vluchtte.

Job 1. Een eerekroon zijn de rijpe jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI. 31. Mijne kinderen! bemint elkander met broederlijke liefde,

(Rom. XII.) gedenkt wat ik voor u gedaan en hoe ik voor u gewandeld heb ; daarom smeek ik u door uwe gebeden te helpen. (Rom. C. XV.) Ik zal u beminnen in den Hemel, gelijk ik u op aarde bemind heb. Joh. Berchm. Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.. 300 dagen aflaat. Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht. 300 dagen aflaat. Hij ruste in vrede. Amen. Onze Vader — Wees gegroet.
SNCLDERSDR. HUB. BONGERS, HEIJTHUIJSE 4.

Categories :