Greefkens, Gerard


JEZUS + MARIA + JOSEPH.
Bid voor de zielerust van zaliger den Eerw. Pater

GERARD GREEFKENS

Missionaris der Congregatie van Scheut, geboren te LEVEROY 8 september 1876, Priester gewijd te SCHEUT 14 Juli 1901, Vertrokken naar de Missie van Zuid-West Mongolië 13 september 1902. overleden aldaar in het laatst van januari 1917.

Door vurigen zielenijver gedreven, verliet bij vaderland» vrienden en familie, want God riep hem naar verre landen om daar te arbeiden in Zijnen wijngaard. Meer dan 14 jaren ging bij rond om zielen voor Christus te winnen toen klonk voor hem de stem des Meesters die hem opriep tot het loon. Indien iemand, dan kan deze Missionaris de woorden der H. Schrift tot de zijne maken ; Heer, ik heb bet werk volbracht, dat Gij mij gegeven hebt. Vader, ik heb U verheerlijkt voor de menschen, verheerlijk Gij mij nu. Bewaar hen die Gij mij gegeven hebt, heilig hen in de waarheid.

Dierbare familieleden, en gij mijne medebroeders in het priesterschap, gedenkt mij in Uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 dagen afl.