Driesser Hubertus


Categories :

JESUS † MARIA † JOSEPH.
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGE’  DEN HEER

Hubertus Driesser
lid van ’t Kerkbestuur
die geboren te Leveroy den 11 Augustus 1860,
aldaar voozien van de H. Sacramenten
der stervenden, in den Heer overleden
is den 30 Mei 1916.
|De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand van God. (Sap. II. 1.) Geheel zijn leven heeft hij gewijd aan werken ter eere van God en voor ’t welzijn van den evennaaste ; al werd de innigste wensch zijns harten van veel meer in dien zin werkzaam te zijn, niet vervuld, God heeft ’t niet gewild en niet Zijn wil was hij tevreden : Uw wil geschiede op aarde als in den hemel. Met den Apostel Paulus mocht hij zeggen : • „Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb mijn loopbaan geëindigd, ik heb het geloof bewaard, voor het overige is mij de kroon der rechtvaardigen voorbehouden. Maria, zijne hernelsche moeder vereerde hij met een innige kinderlijke godsvrucht; hoe troostvol is ’t te sterven, als men als een kind van Maria geleefd heeft, hoe troostvol is ’t voor bloedverwanten, naastbestaanden, vrienden en kennissen te denken, dat een kind van Maria niet verloren gaat. Maria heeft hem geholpen in het leven, zij heeft hem bijgestaan in het uur van den dood. (St. Alphonsus.) Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl. • Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 dagen aflaat. ONZE VADER — WEES GEGROET.