gouden paar J Verlaek en M Abrahams

Bron Nieuwe maas en roerbode: 15041916

Maandag 10 April werd hier een heerlijk feest gevierd Hulde wilde men brengen aan het geachte gouden jubelpaar paar J Verlaek en M Abrahams Reeds dagen te voren hadden de meisjes in de feestende buurt en in de dorpskom zich beijverd om voor eene passende versiering te zorgen Op dag van het feest prijkten dan ook prachtige eerebogen zwierige slingers en kransen rijk getooid met bloemen men en groen De leden van het sehuttersgezelschap St Barbara kwamen reeds in den morgen aan de woning van het jubilerend gezin waar de commandant in hartelijke woorden den het echtpaar toesprak Daarna begaven de jubilarissen zich per rijtuig langs met boompjes afgezette wegen kerkwaarts begsleid door het schuttersgezelschap in feesttenue Te acht uren werd de H Mis van dankzegging zegging opgedragen waaronder de echtelieden lieden met hunne kinderen en kleinkinderen tot de H Tafel naderden Op den terugweg naar hunne woning werden de jubilarissen opgewacht door de leerlingen der dorpsschool school Een der kleinkinderen van het jubelpaar reikte onder het opzeggen van een toepasselijk gedicht een prachtig gouden bouquet over uit naam der schooljeugd In den namiddag begaven zich de verschillende schillende vereenigingen vergezeld van een menigte volks naar het feestvierend kuisgezin Daar werden het gouden paar welgekozen feestliederen toegezongen Na een treffende toespraak van den president der schutterij werden een tweetal prachtige zetels als geschenk van al de ingezetenen van Leveroy aangeboden Diep geroerd dankte de echtgenoot voor de eer hem en zijne gade bewezen Even algemeen als de feestvreugde was zoo algemeen is ook de wensch dat de met goud bekroonde echtelieden nog lange jaren in welzijn met elkander mogen doorbrengen

NMR-19160415-2001

Tags: