Verhaegen, Gerardus


JEZUS + MARIA + JOZEF. 7 j. en 7 q. aflaat.

Bid voor de zielerust van zaliger
GERARDUS VERHAEGEN

echtgenoot van

JOHANNA WILLEKENS

geboren te Leveroy-Heijthuijsen den 22 Januari 1856 en gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de tl. Kerk, aldaar overleden den 3 Maart 1915, na eene met waar christelijk geduld verdragen ziekte.

Gelukkig degene, die iederen dag gereed is om te sterven. — Wie een goed geweten heeft vreest den dood niet.             Nav. 1 23.
Hij was een eenvoudig, rechtschapen en godvreezend man, — die zijn brood niet in ledigheid gegeten heeft.                    Job 1, Ps. 31.
Mijne dierbaren vergeet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden en aan mijn zorg jegens u. — Verplicht u, voor de rust mijner ziel te bidden. — Eens zal ik U wederzien.
GEBED.
Wij bidden u, o Heer, wees de ziel van uwen dienaar genadig en geef haar deel aan liet geluk der uitverkorenen door Jezus Christus onzen Heer. Amen.
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)
Onze Vader — Wees gegroet.