100 jarige en grote pompoenen

Donderdag 12. 10. 1911

LEVEROY . Maandag was ons dorpje in feestdos . Een der inwoners Laurens Driesser, vierde voor den honderdsten keer zijn geboortedag.  in overeenstemming met de groote zeldzaamheid van hot jubelfeest had niet alleen de buurt en de familie, maar het geheele dorpje zich beijverd om dit feest op waardige wijze te vieren.

Van de kom van het dorp naar de woning waren mooie eerebogen var groen en bloemen en eene haag van boompjes geplant.  Van alle huizen wapperde de nationale vlag.  in den vooravond werd het feest geopend door kanongebulder. In der morgen van Maandag had om 9 uur in het mooie parochie kerkje van de H. Barbara eene plechtige hoogmis van dankzegging plaats opgedragen door den Weleerw.  Heer J.  Peeters, kapelaan te Diepenbeek (België), kleinzoon van den jubilaris en geassisteerd door den Weleerw.  Heer  Heymans, pastoor te America en den Weleerw.  Heer van.  Dooren, kapelaan in Leveroy Het kerkje was geheel gevuld met familie en parochianen.  De jubilaris zelf, die zoo gehoopt had op dezen dag in de kerk te kunnen zijn, kon niet bij den plechtigen dienst zijn.

Na de kerkelijke plechtigheid, brachten de schutterij St. Barbara en de schoolkinderen en de inwoners den jubilaris eene ovatie onder het daveren van het geschut. In den namiddag kondigde het geschut aan (Int de muziekgezelschappen van Nederweert in aantocht waren. Eerst de Harmonie “Wilhelmina”. In het dorp afgehaald door de schutterij bracht zij den jubilaris gezeten voor den ingang der woning eene serenade. In heerlijk gekozen woorden bracht de Eerevoorzitter.  Dr. G. Schmidt den jubilaris de heilwenschen over. De gevoelige taal van den begaafden spreker maakte op de aanwezigen diepen indruk en stemden hun Harten tot dankbaarheid aan den schepper.

De Weleerw.  Heer j. Peeters, kleinzoon van der jubilaris, dankte den spreker en sprak de beste wenschen uit voor den bloei der Harmonie.

Daarna werd de kerkelijke Fanfare St. Lambertus door de schutterij afgehaald en bracht dit gezelschap eene serenade. Bij monde van den Zeer.  eerw.  Heer Pijls, pastoor, werden de jubilaris en  zijne familie in treffende bewoordingen gecomplimenteerde De Zeer. eerw, spreker wist in zijne reden de harten van allen te stemmen tot innigen dank aan den Gever van zooveel zegen, waarop de Weleerw.  Heer Peeters dankte en de beste wenschen voor den bloei der fanfare uitsprak.

De muziekgezelschappen bleven tot den avond in het dorp en hielpen door hunne lustge muziek de feestvreugde te vermeerderen. Door beide gezelschappen werd den jubilaris een cadeau aangeboden. De jubilaris heeft eerst in het laatste Dolf jaar niet meer kunnen gaan. Hij is overigens nog zeer kras en zijn zintuigen zijn nog tamelijk goed.

Laurens Driesser werd geboren op den 9den October 1811 in de gemeente Hunsel. Uit zijn huwelijk sproten 8 kinderen, van wie nog 6 in leven Van deze zijn 4 gehuwd. De jubilaris is grootvader van 21 kleinkinderen. Er zijn geen achterkleinkinderen.

Hulde zij gebracht aan de inwoners van Leveroy, voor de waarlijk grootsche wijze waarop zij dit zeldzaam jubileum hebben gevierd, alsmede aan de beide muziekgezelschappen van Nederweert en vooral ook aan de kranige schutterij St. Barbara van Leveroy.

Het dag.  bestuur van Nederweert kwam Dinsdag zijne gelukwenschen aanbieden.

 

Zaterdag 21. 10. 1911.

LEVEROY. Ben paar pompoenen van zeldzame grote zijn gewonnen in den tuin van J. M. Gubbels alhier.  Beide wegen tusscben de 30 en 40 pond en hebben een omtrek van bijna 1,40 M. Merkwaardig is ook baar mooie regelmatige vorm.