Breukers, Pijls Johanna


Categories :

Met haar is de blijdschap onzer harten verdwenen ; de kroon is van ons hoofd gevallen en wij zijn weezen geworden. Jesus, Maria, Joseph!

Bid voor de ziel van zaliger

Johanna Pijls,

weduwe van
Th. BREUKERS.

Zij werd geboren te Roggel 23 Maart 1823 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroij 1 .Maart 1910.

Hoe zoet is de dood na wel geleefd te hebben. St. Aug.)
Gij, weet, mijne lieve kinderen, dat ik met ieder van u gehandeld heb, zo als eene Moeder met hare kinderen doet: u aanmoedigend, u vertroostend en u vermanend, dat gij een leven zoudt leiden, dat God waardig is, die u tot zijn rijk en glorie geroepen heeft. (1 Thess. 11. 11. 12.)

Haar levenswandel was stichtend, zij ging zelden uit dan alleen naar den tempel, was steeds bezorgd voor hare huisgenooten en bedeelde den arme met bescheidenheid. (Mar. de Soc.)

Zij was een trouw lid der Derde Orde. Groot was hare godsvrucht tot Maria en de H. Joseph, wjjl zij wist, dat deze godsvrucht een onderpand is ter zaligheid. Zij stierf met veel betrouwen op den Heer. (Mach. VII.)
Vaartwel, geliefde kinderen, die ik zoo zéér bemind heb, wier middelpunt en hart ik was’. . . . . . .

Vaartwel, bidt voor mijl: wij zullen elkander in het Iand der levenden wederzien.

O, zoet Hart van Maria wees mijne toevlucht.

(300 dagen aflaat.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (1OO dagen aflaat).


.