1906 Meester Steegmans verlaat de school

afscheid leraar steegmans

INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)

Geachte Heer Redacteur Maandag jl. gaf de heer Steegmans te Leveroy zijne laatste les in de school

Diep bewogen nam hij afscheid van zijne leerlingen en dezen men kon het hun aanzien hoezeer het hun smartte dat die goede meester hen ging verlaten En kon het wel anders ? Zoo hartelijk en vertrouwelijk was hij steeds met hen omgegaan, zoo vriendelijk had hij hen steeds behandeld zooveel goed en schoons hadden ze op zoo aangename wijze van hem geleerd dat ze hem wel met oprecht kinderlijke liefde moesten beminnen Maar het waren niet alleen de leerlingen die treurden om het heengaan van hun geliefden leermeester ook de ouders die hem zoo gaarne hunne kinderen toevertrouwden misten met weemoed den bij uitstek bekwamen onderwijzer den voortrcffetijken leider der jeugd. Trouwens allen in Leveroy achtten hun meester hoog en hadden hem lief

Zoo vaak toch heeft hij getoond die achting en die liefde waardig te zijn Met zijne veelzijdige kennissen zijn helder doorzicht kon hij in allerlei omstandigheden tot raadsman strekken en men wist het met zijne belangelooze welwillendheid was hij tot elken dienst bereid.

Telkens dan ook hoorde men in de gesprekken ken herhalen hoe treurig jammer het was hem van ons te moeten zien scheiden Vooral bij zijn vertrek mocht de heer Steegmans ondervinden welk goed hart de menschen hem toedroegen Ieder trachtte hem ter wille te zijn ieder wilde toonen zijne genegenheid voor den gevierden man. Die zooveel goeds hier stichtte zoowel in als buiten de school Geheel Leveroij vormt thans maar een en denzelfden wensch moge het den heer Steegmans in Heijthuijsen goed gaan moge hij daar van klein en groot evenveel achting en liefde ondervinden als hij hier genoot

X

Leveroij 27 Dec 1906

Bron: De nieuwe koerieer     27-12-1906

afscheid leraar steegmans

 

Tags: ,